Benchmarking dierenartsen (update)

Benchmarking voor dierenartsen verandert

In de meeste dierhouderijsectoren is het antibioticumgebruik de afgelopen jaren sterk gedaald. Dat betekent dat er qua gebruik en voorschrijven van antibiotica meer bedrijven en dierenartsen in het streefgebied zitten. Voor bedrijven is eerder al een nieuwe benchmarksystematiek ingevoerd. Ook de systematiek voor dierenartsen vraagt om aanpassing. Het SDa-expertpanel heeft hierover een notitie geschreven.

De nieuwe methode voor benchmarking voor dierenartsen gaat in op 1 januari 2021. Dit artikel beschrijft kort de oude systematiek en uitgebreid de nieuwe systematiek. In de nieuwe benchmarksystematiek wordt de VBI berekend op basis van dierdagdoseringen. De nieuwe VBI is te interpreteren als het aantal dagen dat een gemiddeld dier wordt behandeld door de verantwoordelijke dierenarts, aangezien deze maat direct gerelateerd is aan de dierpopulatie van de dierenarts. Het is een voor de dierenarts makkelijk te interpreteren maat, en voor dierenartsen worden dezelfde benchmarkwaarden aangehouden als voor de diersectoren.  

De oude methode: op basis van kans
De oude VBI beschreef de kans dat een bedrijf waarvoor de dierenarts verantwoordelijk is in het actiegebied voor bedrijven valt wat antibioticagebruik betreft. Deze indicator was gebaseerd op de dierdagdoseringen van alle bedrijven waarmee een dierenarts een één-op-één relatie had. Volgens de streefwaarde die de SDa had vastgesteld, was het voorschrijfpatroon aanvaardbaar als minder dan 1 op de 10 van deze bedrijven zich in het actiegebied bevond (veterinair streefgebied < 0,1). Volgens de door de SDa vastgestelde actiewaarde schreef een dierenarts teveel antibiotica voor als globaal 1 op de 3 van bedrijven zich in het actiegebied bevond (veterinair actiegebied: > 0,3).
Nu een aanzienlijk aantal bedrijven niet of nauwelijks meer antibiotica gebruikt, is deze methode minder geschikt geworden.

De nieuwe methode: op basis van dierdagdoseringen
De nieuwe VBI beschrijft het voorschrijfpatroon van antibiotica door een dierenarts in een specifieke diersector. De nieuwe VBI is de som van de behandelbare kilogrammen die gedurende een jaar zijn voorgeschreven op alle bedrijven waarmee de dierenarts een één-op-één relatie heeft, gedeeld door het gemiddeld aantal kilogrammen dier op al deze bedrijven.
Deze indicator geeft het absolute voorschrijfgedrag per dierenarts weer en geeft inzicht in verschillen in het voorschrijfpatroon van dierenartsen.

Een groot voordeel van het gebruik van de nieuwe VBI is dat deze direct te relateren is aan de DDDAF (“Defined Daily Dose Animal” per farm per year). Net zoals de DDDAF is de nieuwe VBI makkelijk te interpreteren en geeft deze de hoogte van het antibioticumgebruik precies weer. Deze maat beschrijft het gemiddeld aantal dagen dat een dier per jaar wordt behandeld met antibiotica. Daarbij gaat het om een dier van een veehouder waarmee de dierenarts een één-op-één relatie heeft.

Bedrijfsgrootte en de nieuwe VBI
De nieuwe VBI is een gewogen maat. Door de berekeningsmethode telt het antibioticumgebruik op grote bedrijven namelijk zwaarder mee dan op kleine bedrijven. Grote bedrijven hebben dus een sterkere invloed op de VBI van een dierenarts.

Hoog gebruikers uitgezonderd
Structureel hoog gebruikende bedrijven worden niet meegenomen in de nieuwe VBI berekening. Dit zijn bedrijven die in twee achtereenvolgende jaren met het antibioticumgebruik boven de actiewaarde uitkomen. Volgens afspraak wordt er door de sectoren in nauwe afstemming met de dierenartsen voor deze bedrijven specifiek beleid ontwikkeld om het gebruik te verlagen.

Benchmarkwaarden bij de nieuwe VBI
De nieuwe VBI systematiek gebruikt dezelfde benchmarkwaarden voor het actiegebied als de benchmarkwaarden die voor de bedrijven gehanteerd worden (zie tabel 1). Indien een sector overgangswaarden heeft afgesproken met het ministerie van LNV dan gelden deze overgangswaarden, vergelijkbaar met de benchmarking voor bedrijven. Dat geldt bijvoorbeeld voor de vleeskuiken- en varkenssector.

Tabel 1: Overzicht van de nieuwe benchmarkwaarden dierenartsen

 Diersoort   

 Bedrijfstype/ leeftijdscategorie      

 Benchmarkwaarden  
  (actiewaarde)

 Vleeskalveren*            

 Blankvlees
 Rosévlees start
 Rosévlees afmest

23
67
4

 Varkens

 Zeugen/biggen
 Speenbiggen
 Vleesvarkens

5
20
5

 Pluimvee

 Vleeskuikens
 Kalkoenen

8
10

 Rundvee

 Melkvee
 Opfok
 Zoogkoeien
 Vleesstieren

5
2
2
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* De benchmarkwaarde wordt berekend over de periode van 1 jaar (voor de bedrijven is dit 1,5 jaar)

Direct Contact?

  
088 - 03 07 222
Of vul het contactformulier inNeem contact op