Benchmarkwaarden dierhouders

Benchmarkwaarden dierhouders

Toen de diersectoren en andere betrokken organisaties afspraken maakten om het antibioticumgebruik terug te dringen, hebben ze gekozen voor benchmarken. Als dierhouder vergelijkt u hierbij de dierdagdoseringen van het eigen bedrijf met die van gelijksoortige bedrijven. De SDa stelt hiervoor een benchmark vast per diersoort en diercategorie.

Runderen, varkens, vleeskuikens, kalkoenen, vleeskalveren of vleeskonijnen houden, is niet met elkaar te vergelijken. Melkvee houden vraagt een andere bedrijfsvoering dan vleeskalveren houden. Hetzelfde geldt voor fokzeugen en vleesvarkens. In de benchmarkwaarden onderscheiden we daarom diersoorten en diercategorieën en houden we rekening met het gemiddeld gewicht van de dieren.

Het SDa-expertpanel analyseert jaarlijks de anonieme gebruikscijfers en kijkt hoeveel bedrijven in het actie- of signaleringsgebied naar het streefgebied opschuiven. In de jaarlijkse SDa-rapporten over het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren kunt u de resultaten van deze analyses en de benchmarkwaarden vinden.


In juni 2018 heeft de SDa het rapport ‘Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2017’ uitgebracht. In dit rapport wordt weergegeven waarom de SDa met nieuwe benchmarkwaarden komt en hoe deze tot stand zijn gekomen. 
De nieuwe benchmarkwaarde voor dierenartsen wordt op een later moment vastgesteld.

De nieuwe benchmarkwaarden gelden vanaf 1 januari 2019. Op welk moment de individuele dierhouder aan de benchmarkwaarde voor een bepaalde diercategorie moet voldoen, wordt vastgesteld tijdens overleg tussen het ministerie van LNV en de betreffende diersector.

Nieuwe benchmarkwaarden
In de nieuwe systematiek onderscheidt de SDa twee types benchmarkwaarden;
1. benchmarkwaarden die aanvaardbaar gebruik reflecteren en bestendig zijn in de tijd en
2. voorlopige benchmarkwaarden die in de tijd nog aan aanpassingen onderhevig zullen zijn.


Benchmarkwaarden voor ‘aanvaardbaar gebruik’ 
De diersector of deelsector met aanvaardbaar gebruik kenmerkt zich door regelmatig nulgebruik, geringe spreiding in gebruik tussen bedrijven in de betreffende diersector en beperkte variatie in gebruik over de tijd. Voor deze (deel)sectoren kunnen, op basis van de DDDAF-verdeling, benchmarkwaarden worden opgesteld, die aanvaardbaar gebruik reflecteren. Deze benchmarkwaarden hoeven naar alle waarschijnlijkheid op de langere termijn niet of slechts zeer beperkt te worden bijgesteld.
Voor deze (subgroepen van) diersectoren is één benchmarkwaarde afgegeven voor een langere periode (5 jaar) om de sector op de langere termijn zekerheid te bieden over de te hanteren benchmarkwaarde.


'Voorlopige' benchmarkwaarden
Als op grond van de informatie van de verdeling van het gebruik over alle bedrijven het expertpanel nog geen aanvaardbaar niveau voor benchmarkwaarde kan afleiden zijn voorlopige benchmarkwaarden vastgesteld. In deze diersectoren en dier- of bedrijfscategorieën is nog sprake van relatief brede verdelingen met een gebruikspatroon dat sterk (structureel) verschilt tussen bedrijven en dierenartsen en wordt gekenmerkt door grotere variatie over de tijd op bedrijfsniveau. Voor deze categorieën bedrijven kunnen alleen benchmarkwaarden worden afgegeven die op pragmatische gronden zijn afgeleid en op een termijn van 2-3 jaar weer moeten worden bijgesteld.

Overzicht van oude en nieuwe benchmarkwaarden. Aanvaardbare benchmarkwaarden worden afgegeven voor de periode 2019 t/m 2024. Voorlopige benchmarkwaarden worden afgegeven voor de periode 2019 t/m 2020.

Direct Contact?

  
088 - 03 07 222
Of vul het contactformulier inNeem contact op